Speciaal


algemene voorwaarden


Leveringsvoorwaarden
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van BATSBOEM Kinderfeestwinkel Utrecht

Definities:
BATSBOEM Kinderfeestwinkel Utrecht : degene die het artikel/product levert. 
Koper: diegene wie opdracht geeft tot het leveren van een artikel uit het assortiment van BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht
Ontvanger : degene bij wie het artikel wordt afgeleverd. 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden 
(hierna: Voorwaarden;) van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht is bevoegd om bij de uitvoering van de bestellingen gebruik te maken van de diensten van derden. 
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
Voor zover de algemene voorwaarden van opdrachtnemer strijdig zijn met enige door de wederpartij gehanteerde voorwaarden, doet de wederpartij afstand van die voorwaarden, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn geaccepteerd. 
De producten danwel de prijzen zijn enkel van toepassing voor BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht. 

Artikel 1.1 toepasselijkheid kinderfeestje
Reservering geschiedt telefonisch op nummer 030-2400010 of 06-16443682 of per e-mail utrecht@batsboem.nl. Hierna ontvangt u een bevestiging per e-mail. Na reservering kan er een aanbetaling gedaan worden. De rest betaling dient voorafgaande van het feest contant of met pin betaald te worden.
Bij annulering van de reservering is verschuldigd:
- tot 1 week voor de geboekte datum 25% van de totale prijs
- van 1 week tot 1 dag voor de geboekte datum 50% van de totale prijs
- op de geboekte datum 100% van de totale prijs
Wanneer de jarige ziek is kunnen  we 1 x het feest verplaatsen naar een andere datum. Datum moet zijn binnen 4 weken na afgesproken datum. De afzegging moet voor 9:00 geschieden.
BATSBOEM utrecht is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van goederen tijdens het feestje. 
BATSBOEM Utrecht en individuen zijn niet aansprakelijk in geval van een ongeluk tijdens activiteiten die gerelateerd zijn bij BATSBOEM Utrecht, mits de gebruikelijke veiligheidsprocedures in acht zijn genomen.
Artikel 1.2 toepasselijkheid springkussen
Reservering geschiedt telefonisch op nummer 030-2400010 of 06-16443682 of per e-mail utrecht@batsboem.nl. Hierna ontvangt u een bevestiging per e-mail. 
Bij afhalen van het springkussen dient het volledige bedrag contant of met pin betaald te worden.  De borg bedraagt €100,00 en dient uiteraard gelijktijdig voldaan te worden.
De huurperiode bedraagt 1 dag voorafgaande van de feestdag en de feestdag. De dag na feestdag dient het springkussen geretourneerd te worden. Wijzigingen in deze periode worden in overleg met BATSBOEM kinderfeestwinkel overeengekomen.
BATSBOEM kinderfeestwinkel blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde materialen..
Bij retourneren van de goederen is het aan de persoon die inneemt om te bepalen wat de staat van de goederen is en de eventuele vergoeding die daar bij hoort.
Het springkussen moet schoon en droog terug gebracht worden. Indien het springkussen gereinigd en gedroogd moet worden, brengen we 25,00 in rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen.
De gebruikinstructies worden mee geleverd met het springkussen.
Bij annulering van de reservering is verschuldigd:
-tot 1 week voor de verhuurdatum 25% van de huurprijs
-van 1 week tot 1 dag voor de verhuurdatum 50% van de huurprijs
-vanaf de eerste verhuurdag 100% van de huurprijs

Artikel 1.2 toepasselijkheid huur kostuums

Reservering geschiedt telefonisch op nummer 030-2400010 of 06-16443682 of per e-mail utrecht@batsboem.nl. Hierna ontvangt u een bevestiging per e-mail. 
Bij afhalen van het springkussen dient het volledige bedrag contant of met pin betaald te worden.  De borg bedraagt €25,00 en dient uiteraard gelijktijdig voldaan te worden.
De huurperiode bedraagt 1 dag voorafgaande van de feestdag en de feestdag. De dag na feestdag dient het springkussen geretourneerd te worden. Wijzigingen in deze periode worden in overleg met BATSBOEM kinderfeestwinkel overeengekomen.
BATSBOEM kinderfeestwinkel blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde materialen..
Bij retourneren van de goederen is het aan de persoon die inneemt om te bepalen wat de staat van de goederen is en de eventuele vergoeding die daar bij hoort.
Bij annulering van de reservering is verschuldigd:
-tot 1 week voor de verhuurdatum 25% van de huurprijs
-van 1 week tot 1 dag voor de verhuurdatum 50% van de huurprijs
-vanaf de eerste verhuurdag 100% van de huurprijs

Artikel 2: Levering 
BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht zal er voor zorg dragen dat de, door de koper via de aangeboden bestelmogelijkheid, bij BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht bestelde producten binnen de periode die per product met de koper is afgesproken, bij de ontvanger worden afgeleverd, mits de producten voorradig zijn. De kosten van het transport zijn voor rekening van de koper. Het risico tijdens het transport is voor de kopende partij. 
Artikel 3: Reclame 
De koper/ontvanger is gerechtigd de producten, met uitzondering van de producten ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven door BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht, mits ongebruikt en voorzien van hun originele verpakking, binnen 10 werkdagen nadat deze zijn afgeleverd, aan BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. De retourzending dient vooraf bij BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. 
BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht behoudt zich het recht voor om retouren te weigeren, of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan die van BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht of de leverancier van het produkt zijn beschadigd. 
De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de koper/ontvanger. 
BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de koper/ontvanger daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de koper retourneren. 
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de koper/ontvanger of anderszins voor risico van de koper/ontvanger komt, zal BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht de koper/ontvanger hiervan in kennis stellen waarna BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 4 weken aan de koper/ontvanger zal retourneren. 

Artikel 4: Garantie 
Op de door BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht geleverde producten bestaat een garantietermijn van 6 maanden, tenzij anders aangegeven. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst voor de betreffende producten. 
Indien een koper/ontvanger binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht schriftelijk aan BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen 15 dagen een nieuw product bij de consument wordt afgeleverd, in welk geval BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht zowel de kosten van de terugzending als de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 
  Artikel 5: Betaling
Alle door BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht aangegeven bedragen voor producten en diensten zijn inclusief 19% BTW, tenzij anders aangegeven. 
Betalingen dienen te geschieden voorafgaande de levering middels de door BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht opgestelde factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
Indien de koper in gebreke blijft voor de betaling, zal de koop niet meer door gaan. De koper heeft een termijn van 14 dagen om de factuur te voldoen.
Artikel 6: Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. 
BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 
1.   BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 8: Toepasselijk recht en Forumkeuze 
Door het invullen van het orderformulier op de door BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht aangegeven bestelwijze op Internet en/of het zenden van een order per fax of e-mail aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht. 
BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen. 
3.  De koopovereenkomst tussen de koper en BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. 
Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij volgens dwingend recht een andere rechter bevoegd is. 

Artikel 9: Klachten 
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het produkt of iedere andere klacht, zullen door BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht serieus in behandeling worden genomen. 
U dient een klacht kenbaar te maken bij BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden). 
BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. 

Artikel 10: Privacy 
BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht zal uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken.
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door BATSBOEM kinderfeestwinkel Utrecht kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan. Uw persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. 

Artikel 11: Wijziging en vindplaats
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold; ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 


Copyright 2007 BATSBOEM Kinderfeestwinkel Utrecht. All Rights Reserved.